จป คือใคร อบรม จป มีวัตถุประสงค์อย่างไร กิจการไม่มี จป ผิดไหม?

It Matters Where You Live  > Lifestyle >  จป คือใคร อบรม จป มีวัตถุประสงค์อย่างไร กิจการไม่มี จป ผิดไหม?
0 Comments
อบรม จป

การปฏิบัติงาน ย่อมมีความเสี่ยง อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น สถานประกอบต่างๆ ต้องแต่งตั้งให้มี จป เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย รวมถึงการแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดอันตรายขึ้นแล้ว จป คือใคร มีกี่ระดับ อบรม จป มีวัตถุประสงค์อย่างไร หากกิจการหรือสถานประกอบการไม่แต่งตั้งให้มี จป จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ด้านความปลอดภัยฯ หรือไม่ เพื่อคลายความสงสัย เราจึงได้ค้นหาข้อมูล สรุปและรวบรวมคำตอบให้กับคุณไว้แล้ว

จป คือใคร

จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ คือบุคลากรด้านอาชีวอนามัยตามที่กฎหมายได้กำหนด กิจการใดบ้างที่ต้องมี จป ได้แก่ คลังสินค้า ก่อสร้าง โลจิสติกส์ สถานีบริการน้ำมัน หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 49 คน ต้องมี จป เทคนิค 50-99 คน จป เทคนิคขั้นสูง 100 คนขึ้นไป จป ระดับวิชาชีพ

สำหรับกิจการที่ต้องมี จป หัวหน้างาน ได้แก่ เหมืองแร่ โรงงาน ก่อสร้าง คลังสินค้า โลจิสติกส์ และสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งมีลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป สำหรับกิจการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปต้องแต่งตั้ง จป หัวหน้างานเช่นเดียวกันได้แก่ โรงแรม สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถาบันทางการเงิน Lab กายภาพ สถานบันเทิง การกีฬา Lab เคมีชีวภาพ สถานที่สนับสนุน 1-12 กิจการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ โดยแต่ละส่วน แต่ละฝ่ายจะมีการแบ่งหน้าที่ แบ่งสัดส่วนกันอย่างชัดเจน โดยจะแบ่งหน้าที่ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง

5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

หน้าที่การทำงานของ จป โดยหลักๆ แล้วจะมีหน้าที่แนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย วิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์การทำงาน กำหนดมาตรการป้องกันอันตราย นำเสนอแผน โครงการด้านความปลอดภัย ประเมินความปลอดภัย อบรมความปลอดภัยรวบรวมสถิติ จัดทำรายงานส่งให้นายจ้างและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

การอบรม จป มีวัตถุประสงค์อย่างไร

อบรม จป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อได้รู้ในเบื้องต้นแล้วว่า จป คือใคร มีกี่ระดับ กิจการใดบ้างต้องมี จป หน้าที่หลักๆ ของ จป และการอบรม จป มีวัตถุประสงค์อย่างไร อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย หากกิจการไม่แต่งตั้งหรือจัดให้มี จป ถือว่ามีความผิดไหม ซึ่งจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ด้านความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนและคลายความสงสัยของใครหลายคนๆ ได้